എന്നതിലെ ക്രിയ പുല്ലിംഗമായതെന്തുകൊണ്ട്?

ഡോ. സ്വലാഹ് അബ്ദുല്‍ഫത്താഹ് ഖാലിദി‌‌

Your web browser doesn't have a PDF plugin. Instead you can click here to download the PDF file.

Comments

Older post

Recent Topics

© Bodhanam Quarterly. All Rights Reserved

Back to Top